Zarejestruj    Zaloguj    

REGULAMIN  KORZYSTANIA Z ODBIORU WYNIKÓW ON-LINE

I   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422) NZOZ Prywatne Laboratorium Diagnostyki Medycznej Mirosława Król zwane dalej Laboratorium wprowadziło Regulamin korzystania z odbioru wyników badań on-line zwany dalej Regulaminem.
 2. Regulamin opisuje zasady i sposób postępowania podczas korzystania

z w/w usługi przy pomocy strony internetowej www.dmlab.pl.

 1. Każdy Pacjent korzystający z w/w usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

II  DEFINICJE

- Laboratorium: NZOZ Prywatne Laboratorium Diagnostyki Medycznej Mirosława Król z siedzibą: 53-139 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 168, wpisane do rejestru NZOZ pod numerem: Z-2069-20120823 oraz na listę ewidencji Laboratoriów Medycznych pod numerem 1179;

- System teleinformatyczny - zespól współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie

i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dn.16lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800) zwanej dalej Ustawa Prawo Telekomunikacyjne.

- Odbiór wyników on-line - usługa wykonywana przez Laboratorium  poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych

na indywidualne żądanie Pacjenta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

III Zasady i warunki korzystania z odbioru wyników on-line.

 1. Usługa odbioru wyniku on-line świadczona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2012 Nr 159) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. u. 2014 Nr 177).

 1. Laboratorium w ramach zlecenia wykonania badania laboratoryjnego udostępnia korzystanie z odbioru wyników również drogą on-line.
 2. Laboratorium zastrzega, że sieć Internetowa ma charakter ogólnodostępny

i korzystanie z odbioru wyników on-line wiąże się z normalnym w takiej sytuacji ryzykiem. Laboratorium nie ponosi za takie sytuacje odpowiedzialności.

 1. Wynik badania po wykonaniu oznaczenia dostępny jest on-line po walidacji

i zatwierdzeniu w Laboratorium.

 1. Wyniki niektórych badań laboratoryjnych ze względów formalnych nie będą dostępne on-line, o czym pracownicy Laboratorium poinformują Pacjenta

w chwili składania zlecenia na wykonanie badań.

 1. Wymogi techniczne potrzebne do korzystania z odbioru wyników on-line:
 • komputer z dostępem do interentu,
 • przeglądarka interentowa dostępna w systemie lub inna,
 • login i hasło do wyników on-line Laboratorium.
 1. Korzystanie z odbioru wyników badań on-line wymaga:

- wejść na stronę www.dmlab.pl;

- wybrać zakładkę "wyniki";

- wpisać:

*  nr PESEL, lub nr kartoteki (nadanej w Laboratorium);

*  nr kodu zlecenia (każdorazowo nadawanego w Laboratorium).

IV  PRAWA I OBOWIĄZKI LABORATORIUM I PACJENTA

 1. Laboratorium zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi Korzystania z odbioru Wyników On-line, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Laboratorium zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu

do w/w Usługi :

 • ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Laboratorium;
 • z konieczności dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem systemów informatycznych i zasilania, przy czym okres czasowego zawieszenia dostępu nie będzie dłuższy, niż czas konieczny do usunięcia powstałych nieprawidłowości.

3.Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Pacjent, które uniemożliwiają Pacjentowi korzystanie z odbioru wyników On-line, jak również za ewentualne skutki wadliwego działania lub niezgodnego z prawem wykorzystania łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Laboratorium i szkody przez nie wywołane.

4.Laboratorium nie ponosi również odpowiedzialności za:

 • problemy w funkcjonowaniu danej Usługi , jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, takich jak m.in. wadliwe działanie sieci Internet, zakłócenia w działaniu sieci energetycznej, wady transmisji danych, działanie siły wyższej, decyzje organów władzy publicznej, opóźnienia wynikające z awarii systemów komputerowych, systemów zasilania i łączy telekomunikacyjnych, których Laboratorium przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec;
 • następstwa korzystania z odbioru wyników On-line przez Pacjenta niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Pacjentów z korzystania z odbioru wyników On-line w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
 • utratę przez Pacjenta danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itp.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Laboratorium (działanie osób trzecich)
 1. Pacjent zobowiązuje się do korzystania z odbioru wyników On-line w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 2. Pacjent zobowiązuje się do niepodejmowania działań prowadzących do zachwiania stabilności systemów informatycznych Laboratorium lub pogorszenia jakości świadczonej przez niego usługi korzystania z odbioru wyników On-line.
 3. Laboratorium nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Pacjenta informacji uzyskanych za pośrednictwem odbioru wyników On-line, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie ochrony zdrowia.

 

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Laboratorium zapewnia poufność przesyłanych danych poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi informatycznych oraz szyfrowania.
 2. W przypadku gdy Laboratorium jest administratorem danych osobowych Pacjenta lub dane osobowe Pacjentów zostały jej powierzone do przetwarzania, Laboratorium przetwarza tylko te dane osobowe Pacjentów, które są niezbędne do udostępnienia usługi odbioru wyników on-line, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i przepisów wykonawczych.

 

 1. Laboratorium przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Pacjentów i ochrony ich danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione

i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Laboratorium zapewnia Pacjentom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Prywatne

Laboratorium Diagnostyki Medycznej Mirosława Król, 53-139 Wrocław,

 1. Powstańców Śl.168;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@pcok.wroclaw.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług

medycznych

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz współpracujące laboratoria analityczne;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 1. Po zakończeniu korzystania z odbioru wyników On-line przez Pacjenta Laboratorium nie będzie przetwarzać danych osobowych Pacjentów,

za wyjątkiem tych danych, które są:

 • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z odbioru wyników on-line korzystania z odbioru wyników On-line
 • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

VI  REKLAMACJE

Uwagi na temat funkcjonowania w/w usługi prosimy przesyłać na adres e-mail Laboratorium: labkrol@02.pl

 

REGULAMIN  KORZYSTANIA Z ODBIORU WYNIKÓW ON-LINE

I   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422) NZOZ Prywatne Laboratorium Diagnostyki Medycznej Mirosława Król zwane dalej Laboratorium wprowadziło Regulamin korzystania z odbioru wyników badań on-line zwany dalej Regulaminem.
 2. Regulamin opisuje zasady i sposób postępowania podczas korzystania

z w/w usługi przy pomocy strony internetowej www.dmlab.pl.

 1. Każdy Pacjent korzystający z w/w usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

II  DEFINICJE

- Laboratorium: NZOZ Prywatne Laboratorium Diagnostyki Medycznej Mirosława Król z siedzibą: 53-139 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 168, wpisane do rejestru NZOZ pod numerem: Z-2069-20120823 oraz na listę ewidencji Laboratoriów Medycznych pod numerem 1179;

- System teleinformatyczny - zespól współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie

i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dn.16lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800) zwanej dalej Ustawa Prawo Telekomunikacyjne.

- Odbiór wyników on-line - usługa wykonywana przez Laboratorium  poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych

na indywidualne żądanie Pacjenta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

III Zasady i warunki korzystania z odbioru wyników on-line.

 1. Usługa odbioru wyniku on-line świadczona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2012 Nr 159) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. u. 2014 Nr 177).

 1. Laboratorium w ramach zlecenia wykonania badania laboratoryjnego udostępnia korzystanie z odbioru wyników również drogą on-line.
 2. Laboratorium zastrzega, że sieć Internetowa ma charakter ogólnodostępny

i korzystanie z odbioru wyników on-line wiąże się z normalnym w takiej sytuacji ryzykiem. Laboratorium nie ponosi za takie sytuacje odpowiedzialności.

 1. Wynik badania po wykonaniu oznaczenia dostępny jest on-line po walidacji

i zatwierdzeniu w Laboratorium.

 1. Wyniki niektórych badań laboratoryjnych ze względów formalnych nie będą dostępne on-line, o czym pracownicy Laboratorium poinformują Pacjenta

w chwili składania zlecenia na wykonanie badań.

 1. Wymogi techniczne potrzebne do korzystania z odbioru wyników on-line:
 • komputer z dostępem do interentu,
 • przeglądarka interentowa dostępna w systemie lub inna,
 • login i hasło do wyników on-line Laboratorium.
 1. Korzystanie z odbioru wyników badań on-line wymaga:

- wejść na stronę www.dmlab.pl;

- wybrać zakładkę "wyniki";

- wpisać:

*  nr PESEL, lub nr kartoteki (nadanej w Laboratorium);

*  nr kodu zlecenia (każdorazowo nadawanego w Laboratorium).

IV  PRAWA I OBOWIĄZKI LABORATORIUM I PACJENTA

 1. Laboratorium zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi Korzystania z odbioru Wyników On-line, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Laboratorium zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu

do w/w Usługi :

 • ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Laboratorium;
 • z konieczności dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem systemów informatycznych i zasilania, przy czym okres czasowego zawieszenia dostępu nie będzie dłuższy, niż czas konieczny do usunięcia powstałych nieprawidłowości.

3.Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Pacjent, które uniemożliwiają Pacjentowi korzystanie z odbioru wyników On-line, jak również za ewentualne skutki wadliwego działania lub niezgodnego z prawem wykorzystania łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Laboratorium i szkody przez nie wywołane.

4.Laboratorium nie ponosi również odpowiedzialności za:

 • problemy w funkcjonowaniu danej Usługi , jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, takich jak m.in. wadliwe działanie sieci Internet, zakłócenia w działaniu sieci energetycznej, wady transmisji danych, działanie siły wyższej, decyzje organów władzy publicznej, opóźnienia wynikające z awarii systemów komputerowych, systemów zasilania i łączy telekomunikacyjnych, których Laboratorium przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec;
 • następstwa korzystania z odbioru wyników On-line przez Pacjenta niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Pacjentów z korzystania z odbioru wyników On-line w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
 • utratę przez Pacjenta danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itp.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Laboratorium (działanie osób trzecich)
 1. Pacjent zobowiązuje się do korzystania z odbioru wyników On-line w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 2. Pacjent zobowiązuje się do niepodejmowania działań prowadzących do zachwiania stabilności systemów informatycznych Laboratorium lub pogorszenia jakości świadczonej przez niego usługi korzystania z odbioru wyników On-line.
 3. Laboratorium nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Pacjenta informacji uzyskanych za pośrednictwem odbioru wyników On-line, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie ochrony zdrowia.

 

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Laboratorium zapewnia poufność przesyłanych danych poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi informatycznych oraz szyfrowania.
 2. W przypadku gdy Laboratorium jest administratorem danych osobowych Pacjenta lub dane osobowe Pacjentów zostały jej powierzone do przetwarzania, Laboratorium przetwarza tylko te dane osobowe Pacjentów, które są niezbędne do udostępnienia usługi odbioru wyników on-line, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i przepisów wykonawczych.

 

 1. Laboratorium przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Pacjentów i ochrony ich danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione

i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Laboratorium zapewnia Pacjentom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Prywatne

Laboratorium Diagnostyki Medycznej Mirosława Król, 53-139 Wrocław,

 1. Powstańców Śl.168;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@pcok.wroclaw.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług

medycznych

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz współpracujące laboratoria analityczne;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 1. Po zakończeniu korzystania z odbioru wyników On-line przez Pacjenta Laboratorium nie będzie przetwarzać danych osobowych Pacjentów,

za wyjątkiem tych danych, które są:

 • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z odbioru wyników on-line korzystania z odbioru wyników On-line
 • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

VI  REKLAMACJE

Uwagi na temat funkcjonowania w/w usługi prosimy przesyłać na adres e-mail Laboratorium: labkrol@02.pl